INHOUDELIJK

AANBOD

We staan stil bij wat kinderen moeten leren om op te groeien tot 'goede ' mensen.

De uniekheid van elk kind staat voorop. Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we kinderen in contact met alle componenten van de cultuur: taal en communicatie, het muzische, cijfers en feiten, de techniek, het samenleven, verleden en heden, het goede en zingeving.

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden. We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.

We bouwen voort op wat kinderen reeds beheersen. We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

We willen dat wat kinderen leren deel wordt van hun zijn, van hun persoon. Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen leren met het oog op het leven. Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.

DOELTREFFENDE

AANPAK

We zoeken naar de beste aanpak om het leren te ondersteunen en te begeleiden.

Uw kinderen worden actief betrokken bij het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort op wat ze reeds kennen en kunnen.
 

Onze opvoeding wordt gedragen door:
 

Onze gerichtheid op de uniekheid van ieder kind. We stemmen ons aanbod en het leerproces zoveel mogelijk af op de ontwikkeling van ieder kind.

De pedagogie van verbondenheid. Leren is een sociaal gebeuren. Leren is samen leren, wederzijdse verrijking.

De pedagogie van de hoop. We hebben een optimistische visie op de ontwikkeling van kinderen. We geloven in hun groeikansen en dat ze ondanks hun grenzen, hun beperkingen, hun onmogelijkheden, toch kansen hebben en begeleid kunnen worden in hun groei.

De pedagogie van het geduld. Onderwijs en opvoeding afstemmen op de mogelijkheden van kinderen vraagt veel geduld opdat de hoop niet zou omslaan in wanhoop, want dan is opvoeding onmogelijk.

.

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze model staan voor goed leren, strategische vragen stellen, aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen, zinvolle contexten aanbieden, interactieprocessen begeleiden, peilen naar de vorderingen, helpen en coachen.

ontplooiing

van elk kind

We streven ernaar elk kind centraal te stellen. We omringen de kinderen daarom met brede zorg. Onze brede zorg heeft twee dimensies: de aandacht voor de 'gewone zorgvragen' van alle kinderen en voor de 'bijzondere zorgvragen' (zorgen van kinderen wiens ontwikkeling anders verloopt dan verwacht). Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met ouders, CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, gespecialiseerde centra ...

onze school

als gemeenschap

Onze school wordt gedragen door het hele team onder de leiding van de directie. We werken samen, overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

De ouders als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen.

Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor het beleid van de school.

Externe begeleiders die ons ondersteunen, vormen en helpen bij onze professionalisering.

De lokale kerkgemeenschap die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit de school werkt.

De lokale gemeenschap waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en schoolvisie. 

Burggrachtstraat 1A

1930 Nossegem

T. 02 759 46 04

sln.directie@gmail.com