top of page

KLASSENRAAD

Beslissingen met betrekking tot de leerlingen worden nooit individueel genomen, maar steeds door de klassenraad. Deze is samengesteld uit de directeur, de zorgcoördinator en de leerkracht van de betrokken klas.

SCHOOLRAAD

De schoolraad is een overlegorgaan samengesteld uit vertegenwoordigers van de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap. De schoolraad adviseert en overlegt met het schoolbestuur over een aantal pedagogische gelegenheden. De leden worden om de vier jaar verkozen.

bottom of page